✆ 640 321 619

Política de Privacitat

INTRODUCCIÓ

La Ll.I.Brusi conservarà les dades facilitades durant el termini raonable que sigui necessari per complir amb la finalitat per les quals es van facilitar i, en qualsevol cas, d’acord amb el previst en la legislació vigent, sense perjudici de la seva conservació per fer front a reclamacions o posar-les a disposició de les autoritats competents quan això sigui necessari. En aquest últim cas, les dades es conservaran de manera bloquejada fins la finalització del termini de prescripció, en quin moment seran eliminades.


LEGITIMACIÓ PER TRACTAR LES DADES

La base de legitimació del tractament de les dades per part de VDF és la següent:
– Obligació legal: el tractament de les dades acadèmiques es basa en el compliment d’una obligació legal recollida en la legislació civil i sectorial en matèria d’educació i concretament en la Disposició Addicional 23 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. Addicionalment, també tenen aquesta consideració aquells tractament exigits per llei tals com la facturació, declaració d’impostos, procediments relacionats amb el blanqueig de capital, entre d’altres.
– Consentiment exprés de l’interessat: consistent en el consentiment prestat de forma expressa i explícita per part dels interessats o els seus representants legals en el moment de realitzar la matriculació de l’alumne, a través del formulari de contacte de la pàgina web, en la resposta a l’exercici dels drets dels interessats i a les consultes i reclamacions realitzades per part de l’interessat entre altres que hi pugui haver. El consentiment es podrà revocar en qualsevol moment.


DESTINATARIS DE LES DADES
Les dades obtingudes, quan siguin publicades en xarxes socials, podran ser destinades a Facebook, Inc., Twitter, Inc., Google LLC, Instagram, Inc., Vimeo, LLC i usuaris de les esmentades xarxes socials i pàgina web/blog de l’entitat. Per altra banda, es fa constar que les dades que es facilitin a Instagram, LLC i Vimeo, LLC, seran transferides als Estats Units d’Amèrica. Aquestes entitats no es troben adherides a l’acord internacional de Privacy Shield.
Fora d’aquests supòsits, les dades no es cediran a tercers ni es transferiran a tercers països sense el consentiment previ i exprés de l’interessat o el seu representant legal. No obstant l’anterior, les dades personals de l’interessat podran ser cedides a les administracions i organismes públics quan així ho exigeixi la normativa legal.
Així mateix, les dades personals es podran comunicar a proveïdors que presten serveis a la Ll.I.Brusi en la seva condició de encarregats del tractament, els quals en cap cas podran tractar les dades per finalitats pròpies.


DRETS DE L'USUARI

Corresponen als interessats l’exercici dels següents drets:
– Dret d’accés: dret a obtenir confirmació sobre si la Ll.I.Brusi està tractant dades personals relatives a l’interessat i, en el seu cas, conèixer les dades personals de l’interessat de les que disposa la Ll.I.Brusi .
– Dret de rectificació: dret a sol·licitar la Ll.I.Brusi que rectifiqui o completi les dades personals de l’interessat que siguin inexactes o incompletes.
– Dret de supressió: dret a sol·licitar que les dades personals de l’interessat s’eliminin dels sistemes i arxius de la Ll.I.Brusi.
– Dret de limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades en els supòsits previstos en la legislació vigent, en quin cas la Ll.I.Brusi únicament les conservaria per l’exercici o defensa de reclamacions.
– Dret d’oposició: dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
– Dret de portabilitat: dret a rebre una còpia de totes les dades personals facilitades per l’interessat a la Ll.I.Brusi en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i, quan tècnicament sigui possible, a transmetre’ls a un altre responsable per mitjans automatitzats.
Els interessats podran exercir els drets descrits de forma gratuïta, així com retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, a través dels següents mitjans:
1. A través del següent apartat de la pàgina web: brusillardinfants.com/contacte
2. Dirigint una comunicació mitjançant correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades a brusillardinfants@gmail.com.
3. Dirigint una comunicació mitjançant correu postal al Delegat de Protecció de Dades a Carrer Brusi, 39 local 61, 08006 Barcelona. Així mateix, els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyol de Protecció de Dades si considera que les seves dades no s’han tractat adequadament.


PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

La Ll.I.Brusi ha adoptat les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal obtingudes, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.