✆ 640 321 619

Kindergarten Teacher Modern brown LinkedIn Banner (4)

ADAPTACIÓ

Els infants viuen la separació de les persones i ambient familiar i s'integren a una nova realitat (espai, companys, adults, ritme de vida...).

D'altra banda, les mares, pares i personal de la llar també ens haurem d'adaptar a la nova situació. Per afavorir aquest procés a Brusi tenim en compte els següents aspectes:

• Elaboració d'un pla personal d'adaptació per a cada família.

• Comunicació continuada entre famílies i educadores, tant de forma oral com escrita.

• Assistència regular i horari progressiu.

• Entrada dels pares durant 5 minuts a l'inici de la jornada.

Adaptacion

FAMÍLIA

Centre i famílies tenim un objectiu comú: col·laborar de manera activa en la formació dels infants. Aquesta forma d'actuació col·laboradora ajudarà a l'infant a gaudir de la seguretat i estabilitat afectiva necessària per a una adequada formació.

Així doncs, per crear vincles afectius i vincles de col·laboració, i per tal d'apropar Brusi a les famílies, proposem:

• Comunicació diària a l'hora de deixar i recollir a l'infant.

• Reunions de pares.

• Entrevistes personals amb les famílies.

• La participació i col·laboració en festes i activitats.

• Informes.

Familia